HDM
objavljeno 22.05.2024.

Nelokalni mehanički modeli nanogreda (nonNano) – završni rezultati

Pozivamo Vas na predavanje

 

" NELOKALNI MEHANIČKI MODELI NANOGREDA (nonNano) – ZAVRŠNI REZULTATI "

 

koje će održati

  

Prof. dr. sc. Marko ČANAĐIJA

(Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za tehničku mehaniku)

 

 

  

u  utorak  28. svibnja 2024.  u  11:00 sati

 

na  Tehničkom fakultetu  Sveučilišta u Rijeci,  Vukovarska 58,  51000 Rijeka  u  prostoriji P1  i  ONLINE.

 

Online link na predavanje: 

___________________________________

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzUyZDNiNzctNGM5Ny00MDU0LTllOWUtMDI3OTU0ZWUxZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294aa9436-2653-434c-bd47-1124432cb7d7%22%2c%22Oid%22%3a%22f7076756-cdc5-4be2-b5d5-ac28c1ec00ad%22%7d

 ___________________________________

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis